Apycom jQuery Menus
SYLLABUS FOR ACHAYRA - NAVYA VYAKARANAM
आचार्यपाठ्यक्रम: - नव्यव्याकरणम्

First Year - Ist Semester

प्रथमवर्षम् - प्रथमसत्रार्ध्द:

क्र. पत्रम् विषय: पूर्णाङ्क
1. प्रथमपत्रम् लघुशब्देन्दुशेखर: (संज्ञाप्रकरणात् न पदान्त इति सूत्रं यावत्) 80+20*=100
2. द्वितीयपत्रम् परिभाषेन्दुशेखर:, प्रथमतन्त्रम् 80+20*=100
3. तृतीयपत्रम् व्याकरणमहाभाष्यम् - पञ्चमषष्ठाह्निके 80+20*=100
4. चतुर्थपत्रम् वैयाकरणभूषणसार - आरम्भत: सुबर्थप्रकरणं यावत् 80+20*=100
5. पञ्चमपत्रम् (क) वैदिकवाङ्मयस्येतिहास: 80+20*=100
१. वेदानां महत्त्वम्
२. चतुर्णां वेदानां संक्षिप्तपरिचय:
३. संहिताब्राह्मणारण्यकोपनिषदां संक्षिप्तपरिचय:
४. वेदाङ्गानां संक्षिप्तपरिचय:
(ख) भारतीया संस्कृति:
१. षोडश संस्कारा:
२. वर्णाश्रमव्यवस्था
* Indicates the Internal Assessment Marks.

 First Year - IInd Semester

प्रथमवर्षम् - द्वितीयसत्रार्ध्द:

क्र. पत्रम् विषय: पूर्णाङ्क
1. षष्ठपत्रम् लघुशब्देन्दुशेखर: (अदर्शनं लोप इत्यारभ्य स्वादिसन्धिं यावत्) 80+20*=100
2. सप्तमपत्रम् परिभाषेन्दुशेखर:, द्वितीयतन्त्रम् 80+20*=100
3. अष्टमपत्रम् व्याकरणमहाभाष्यम् - सप्तमाष्टमाह्निके 80+20*=100
4. नवमपत्रम् वैयाकरणभूषणसार: - नामार्थप्रकरणात् स्फोटनिर्णयपर्यन्तम् 80+20*=100
5. दशमपत्रम् (क) भारतीया संस्कृति: 80+20*=100
१. पुरुषार्थचतुष्टयम्
२. पञ्चमहायज्ञा:
(ख) भाषाविज्ञानम्
१. भाषापरिवारा:
२. ध्वनिविज्ञानम्
३. अर्थविज्ञानम्
* Indicates the Internal Assessment Marks.

Second Year - IIIrd Semester

द्वितीयवर्षम् - तृतीयसत्रार्ध्द:

क्र. पत्रम् विषय: पूर्णाङ्क
1.  एकादशपत्रम् लघुशब्देन्दुशेखर: - अजन्तपुल्लिंगात् अजन्तनपुंसकलिङ्गं यावत् 80+20*=100
2. द्वादशपत्रम् लघुशब्देन्दुशेखर: स्त्रीप्रत्ययात् कारकप्रकरणे ' क्वचिन्निपातेनाभिधानम् '
इति यावत्
80+20*=100
3. त्रयोदशपत्रम् १. व्याक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - आरम्भत: सप्तसप्ततिकारिकां यावत्
२. व्युत्पत्तिवाद: - आरम्भत: तादृशपदोत्तरमौत्सर्गिकमेकवचनमेव भावाख्यातस्थलवदित्यवधेयम् इति यावत्
80+20*=100
4. चतुर्थदशपत्रम् वैयाकरणसिध्दान्तपरमलघुमञ्जूषा - (आदित: धात्वर्थनिरूपणं यावत्) 80+20*=100
5. पञ्चदशपत्रम् व्याकरणशास्त्रस्येतिहास: 80+20*=100
(पाणिनि:, कात्यायन:, वररुचि:, पतञ्जलि:, व्याडि:, यास्क:, भर्तृहरि:, कैय्यट:, वामनजयादित्यौ, रामचन्द्राचार्य:, पुरुषोत्तमदेव:, भट्टोजिदीक्षित:, कौण्डभट्ट:, नागेशभट्ट:, वरदराजाचार्य:, अप्पयदीक्षित:, हेलाराज:, जिनेन्द्रबुध्दि:, हरदत्त:, नारायणभट्ट:, वैद्यनाथपायगुण्डे, वासुदेवदीक्षित:, ज्ञानेन्द्रसरस्वती, भोजदेव:, चन्द्राचार्य:, काशकृत्स्न:, आपिशली, शाकटायन:, जैनेन्द्र:, अमर:, अनुभूतिस्वरूपाचार्य:, शाकल्य:, सर्ववर्मा-एषां विदुषां व्यक्तित्वं कृत्तित्वं च)
* Indicates the Internal Assessment Marks.

Second Year - IVth Semester

द्वितीयवर्षम् - चतुर्थसत्रार्ध्द:

क्र. पत्रम् विषय: पूर्णाङ्क
1. षष्ठदशपत्रम् १. लघुशब्देन्दुशेखर: - हलन्तपुल्लिंगात् अव्ययप्रकरणं यावत्
२. व्याकरणमहाभाष्यम् - नवमाह्निकम्
80+20*=100
2. सप्तदशपत्रम् १. लघुशब्देन्दुशेखर: - तथायुक्तं चानीप्सितम् इत्यत: सम्पूर्णं कारकप्रकरणं यावत्
२. परिभाषेन्दुशेखर:, तृतीयं तन्त्रम्
80+20*=100
3. अष्टदशमपत्रम् १. व्याक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्) - इन्द्रियस्यैव संस्कार: (कारिक ७८) इति प्रारभ्य अन्तं यावत्
२. व्युत्पत्तिवाद: - ' अभेदान्वयबोधश्च विरूपोपस्थितयोरेवेति व्युत्पत्ति:' इत्यारभ्य ' इत्यलं पल्लवितेन ' इति यावत्
80+20*=100
4. नवदशपत्रम् वैयाकरणसिध्दान्तपरमलघुमञ्जूषा ( निपातार्थनिरूपणत: समासादिवृत्यर्थनिरूपणं यावत् ) 80+20*=100
5.  विशंतिपत्रम् व्याकरणशास्त्रीया: निबन्धा: 80+20*=100
( शक्ति:, लक्षणा, व्यञ्जना, धात्वर्थ:, निपातार्थ:, लकारार्थ:, सुबर्थ:, नामार्थ:, समासशक्ति:, स्फोट:, शब्दब्रह्म, व्याकरणाध्ययनप्रयोजनम्, शब्दनित्यत्ववाद:, बौध्दार्थ: )
* Indicates the Internal Assessment Marks.


©2012 Rights reserved by Rashtriya Sanskrit Sansthan (D.U.), Mumbai.
©Site Maintained By - Miss.Vaishali Nivdunge, Computer Department
Under the guidance of Prof.Sudesh Kumar Sharma, Principal, RSKS Mumbai Campus,MUMBAI